Abruzzes

         

Bivongi : Église Saint-Jean
(S. Giovanni Therestri)